Meaningful Access to Information – DA2I Report

DA2IThe International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), in partnership with the Technology and Social Change Group at the University of Washington (TASCHA), launched the first Development and Access to Information (DA2I) Report at The New York Public Library, during the United Nations High Level Political Forum.

The DA2I Report shows how essential access to information is for development, and makes the case for coordinated and sustained efforts by all to guarantee it. It demonstrates how meaningful access to information, supported by libraries, contributes to the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals, and monitors the progress countries are making towards fulfilling their commitments under the UN 2030 Agenda.

As the Agenda for Sustainable Development progresses, the need to address the underlying factors holding back development in all our societies becomes more and more pressing. Few are as pernicious as information poverty – the lack of access to, or the ability to use, the information necessary to foster economically and socially inclusive societies. IFLA President Donna Scheeder stressed: “There is no sustainable development without access to information. And there is no meaningful, inclusive access to information without libraries.

****************

În timpul Forumului politic la nivel înalt al Națiunilor Unite, Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor de Biblioteci (IFLA), în parteneriat cu Grupul de Tehnologie și Schimbare Socială de la Universitatea din Washington (TASCHA), a lansat la Biblioteca Publică din New York primul Raport privind Dezvoltarea și Accesul la Informații (DA2I).

Raportul DA2I arată că accesul  la informații este esențial pentru dezvoltare și pledează pentru eforturi coordonate și susținute de toți, pentru garantarea sa. De asemenea, raportul arată că accesul semnificativ la informații, susținut de biblioteci, contribuie la realizarea Obiectivelor Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă și monitorizează progresele înregistrate de țări în îndeplinirea angajamentelor lor în cadrul Agendei ONU 2030.

Odată cu evoluția Agendei pentru Dezvoltare Durabilă, nevoia de a aborda factorii care stau la baza dezvoltării în toate societățile noastre devine tot mai presantă. Puține cauze sunt la fel de periculoase ca sărăcia informațiilor – lipsa accesului la informație sau abilitatea de a folosi informația necesară pentru promovarea societăților incluzive din punct de vedere economic și social.

Președintele IFLA Donna Scheeder a subliniat: “Nu există o dezvoltare durabilă fără acces la informații. Și nu există acces  semnificativ și incluziv la informații, fără biblioteci. “

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.