Bibliografie LIS

img2

BCU CLUJ

CĂPÂLNEANU, Ana  Maria, LIS -Biblioteconomie  şi  ştiinţa  informării:literatură de specialitate în colecţiile Bibliotecii Centrale. Universitare “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca. Bibliografie tematică selectivă.

Nota autorului:

Bibliografia LIS identifică şi oferă spre consultare sursele monografice de informare în biblioteconomie şi ştiinta informării, aflate în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. Ea vine în sprijinul studenţilor şi profesorilor de la facultăţile de profil şi, deopotrivă, colegilor bibliotecari dornici de perfecţionare şi educare continuă.

În cadrul lucrării, sursele selectate au fost organizate în strânsă legătură cu programa universitară. Am considerat important ca noţiunile şi conceptele de bază, principiile fundamentale de biblioteconomie, management de bibliotecă, management al informaţiei şi al cunoaşterii, informare şi comunicare mediată de computer, reţele şi sisteme informaţionale, Internet etc. să poată fi aprofundate şi prin studierea monografiilor de specialitate, în complementaritate cu celelalte surse, de alt tip (documente seriale, articole din periodice etc.) sau în alt format (documente electronice, multiple şi variate contribuţii publicate pe Internet etc.). În acelaşi timp, avem convingerea că demersul de formare şi auto-formare continuă a colegilor bibliotecari ar putea fi deopotrivă susţinut de sursele semnalate în acest instrument bibliografic. Bibliografia de faţă are rolul de a asigura accesul cât mai rapid şi mai facil posibil către aceste surse de informare, oferind elemente de identificare consistente.

Criteriile de selecţie cu care am operat vizează zona tematică – biblioteconomie şi ştiinţa informării, tipul de documente – documente cu caracter monografic şi limba de editare – română, maghiară, germană, engleză, franceză şi italiană. În privinţa ediţiilor succesive ale aceleiaşi lucrări, am păstrat-o doar pe cea mai recentă iar acolo unde diferenţele faţă de cele precedente erau semnificative, am reţinut întreaga suită de ediţii existente în colecţiile BCU ˝Lucian Blaga˝. Aşadar, în această bibliografie se pot regăsi documente primare cu caracter monografic – antologii şi culegeri de studii, manuale, cursuri, note de curs, teze de doctorat, lucrări ştiinţifice ale congreselor, conferinţelor şi ale simpozioanelor etc., publicate începând din deceniul şapte până prezent. Am inclus, de asemenea, într-o secţiune separată, documente secundare, instrumente de informare în domeniu – enciclopedii, lexicoane, dicţionare, bibliografii speciale, cataloage etc.

Cele 949 lucrări selectate au fost organizate după şapte mari coordonate care se pliază pe direcţiile principale de determinare şi evoluţie a domeniului : repere istorice şi tipologie instituţională, management de bibliotecă, management al colecţiilor – servicii şi tehnică de bibliotecă, management al informaţiei, formare academică şi educaţie continuă, lectură, management al cunoaşterii, colaborare naţională şi internaţională şi asociere profesională. La rândul lor, clasele sunt subdivizate în capitole şi subcapitole, în funcţie de zonele mai înguste de activitate, aparţinând fiecăreia dintre ele.

În cadrul fiecărei subdiviziuni, materialul este ordonat alfabetic, după autori şi titluri. Datele bibliografice ale fiecărei referinţe sunt succedate de cuprinsul lucrării descrise (tabla de materii), ca informaţie suplimentară cu valoare analitică, după modelul utilizat în elaborarea revistelor de sumare. Când cuprinsul a fost prea detaliat, am suprimat titlurile irelevante, păstrându-le doar pe cele edificatoare. De asemenea, la lucrările cu un aparat critic şi bibliografic foarte consistent, cu indici multipli şi anexe utile, am făcut o menţiune specială în acest sens, indicând şi paginile din cadrul lucrării unde acestea se află. Am considerat foarte utile în special webografiile, bibliografiile ascunse, cercetările bibliografice şi bibliografiile de recomandare care oferă căi suplimentare de identificare a noi surse de informare la temă. Descrierile bibliografice se completează cu menţionarea adresei documentului în cadrul colecţiei.

Pentru a avea acces la cât mai multe dintre problemele dezbătute în cadrul materialelor prelucrate, fiecare document în parte este indexat prin alocarea de cuvinte cheie care se regăsesc la finalul lucrării într-un indice de subiecte. Sistemul de indici care include şi un indice de autori, are menirea de a asigura căi suplimentare de acces la informaţiile din cadrul bibliografiei.

Sursele de identificare şi selecţie a titlurilor prelucrate au fost atât cataloagele tradiţionale cât şi OPAC-ul bibliotecii. Întregul material reţinut în bibliografia LIS a fost prelucrat utilizând softul bibliografic ProCite5 iar versiunea pdf a bazei de date poate fi consultată online pe site-ul BCU L. Blaga, Cluj-Napoca.

Sperăm ca această cercetare bibliografică şi analitică să reprezinte un instrument util pentru toţi cei interesaţi în a privi acest domeniu dintr-o nouă perspectivă, modernă şi dinamică, valorificând în acelaşi timp, fundamentarea lui clasică.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.